Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet welke persoonsgegevens AdviesZakelijk (hierna: 'AdviesZakelijk') verwerkt en voor welk doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: AdviesZakelijk, gevestigd en kantoorhoudend aan de Lloydsweg 41, 9641 KJ Veendam, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 65519965.

Soorten persoonsgegevens

Wij verwerken op verschillende momenten persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer je een overeenkomst afsluit of gebruik maakt van onze website www.advieszakelijk.nl. Dit zijn gegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer, rekeningnummer, emailadres en automatisch gegenereerde gegevens zoals IP-adressen, browsergegevens en zoekgedrag.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken de onder artikel 1 genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Algemeen klantencontact
  2. De gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de diensten te leveren en te factureren. De gegevens kunnen verder worden gebruikt voor het behandelen van vragen en/of klachten en het verbeteren van onze dienstverlening.
  3. Direct-marketingdoeleinden
  4. Indien je daar mee akkoord bent gegaan dan gebruiken wij je emailadres voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven en andere elektronische berichten over onze diensten.
  5. marktonderzoek
  6. We gebruiken je gegevens ook voor marktonderzoek om zo onze diensten te verbeteren, bijvoorbeeld ten behoeve van klantcontact. Hiervoor hebben we een gerechtvaardigd belang.
  7. Wet- en regelgeving
  8. Wij gebruiken de persoonsgegevens om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

3. Beveiligingsmaatregelen

AdviesZakelijk heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik of verwerking. De beveiligingsmaatregelen bestaan onder andere uit fysieke (toegangs)beveiliging, wachtwoorden, encryptie van data, training van medewerkers, jaarlijkse externe audit. Daarnaast werkt AdviesZakelijk conform de vereisten van ISO 27001. De persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

4. Verwerkers

AdviesZakelijk kan voor het verwerken van de persoonsgegevens gebruik maken van andere dienstverleners die als verwerker, uitsluitend in opdracht van AdviesZakelijk, zullen optreden. Met deze verwerker sluit AdviesZakelijk een verwerkersovereenkomst af, waarin de verwerker wordt verplicht om de bepalingen uit deze privacyverklaring na te leven.

5. Verstrekken persoonsgegevens aan derden

AdviesZakelijk verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij AdviesZakelijk hiertoe op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals bedrog, fraude of oplichting) of indien je daarvoor toestemming hebt gegeven.

6. Websites van derden

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de website van AdviesZakelijk en niet op websites van derden waarvoor op de website een doorlink mogelijkheid is opgenomen. Wij raden je aan om de privacyvoorwaarden van de websites van derden goed door te nemen voordat je overgaat tot het delen van persoonsgegevens.

7. Rechten van betrokkenen

Je hebt zelf controle over je persoonsgegevens. Dit geldt in het bijzonder voor je rechten op toegang, rectificatie, restrictie, bezwaar, verwijdering en gegevensoverdraagbaarheid. AdviesZakelijk zal tijdig aan deze verzoeken voldoen, tenzij deze kennelijk ongegrond of buitensporig zijn.

Indien je geabonneerd bent op een nieuwsbrief en deze niet meer wilt ontvangen, dan kan je je altijd uitschrijven via de afmeldmogelijkheid die in iedere nieuwsbrief is opgenomen.

Cookies en andere technieken kun je gemakkelijk zelf verwijderen of blokkeren. Zie hiervoor onze cookieverklaring www.advieszakelijk.nl/cookie-verklaring.

Indien je een verzoek doet dat betrekking heeft op persoonsgegevens, houd er dan rekening mee dat we je kunnen vragen om je te identificeren. Indien je daarvoor een kopie van je paspoort of ander ID-bewijs meestuurt, vragen we je om je pasfoto en BSN-nummer onleesbaar te maken.

8. Bewaren van persoonsgegevens

AdviesZakelijk zal je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor de hierboven vermelde doeleinden. Nadat het niet meer noodzakelijk is om je persoonsgegevens te bewaren, worden deze door ons verwijderd.

9. Vragen en klachten

Indien er vragen zijn over deze privacyverklaring en/of de wijze waarop AdviesZakelijk gebruik maakt van je persoonsgegevens, dan kunnen deze op de volgende wijze worden gesteld:

E-mail kan worden gericht aan:
info@advieszakelijk.nl

Post kan worden gericht aan:
AdviesZakelijk

t.a.v. klantenservice

Lloydsweg 41

9641 KJ Veendam

Eventuele klachten over de verwerking van de persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kan je hierover meer informatie vinden.

10. Wijzigingen privacyverklaring

AdviesZakelijk kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie van de privacyverklaring op de website te plaatsen. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop AdviesZakelijk persoonsgegevens verwerkt.